Facebook
TOPlist

Vítejte na oficiálním webu fk valtice

Aktuální stav zázemí pro sportovce v areálu FK Valtice

22.12.2016

 Ano, tohle jsou vážně záběry pár dnů před štedrým dnem v prosinci 2016.

Nejedná se bohužel o fotky staré 30 let, kdy se stávající zázemí budovalo jako dočasné útočiště pro sportovce z Valtic.

Naši předchůdci při velké rekonstrukci hracích ploch v roce 1987 vážně veřili, že se podaří ve velmi krátké době zabezpečit solidní zázemí odpovídající městu s 3,5 tis. obyvateli.

V průběhu posledních let se nám podařilo některé prostory, zejména pro děti vylepšit.

Bohužel, je to ale pořád daleko do očekávání dětí a rodičů, kteří mají oprávněné výhrady a nechávají často své děti převlíkat na tribuně venku.

Ty černé fleky ve sprchách není designový prvek - to je plíseň, se kterou tam každoročně v zimě "válčíme".

Nezbývá nám než věřit, že do vánoc 2017 se nám podaří znatelně posunout v rekonstrukci a modernizaci celého areálu, ke spokojenosti našich nejmenších a jejich rodičů.

Závěrem bych chtěl jménem výkonného výboru FK Valtice, popřát všem do nového roku pevné zdraví, osobní a pracovní úspěchy.

Dále všem přejeme, aby vydrželo velké zapálení a elán pro sport a společenské dění ve Valticích.

Díky všem za podporu projevenou v roce 2016.

                                                                           Luboš Kukliš

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové kabiny FK Valtice dostaly zelenou !!!

03.12.2016

 Máme pro všechny příznivce sportu skvělou zprávu.

Po tříletém úsilí o získání souhlasu ze strany Národního památkového ústavu ČR jsme získali závazné stanovisko ohledně vytouženého nového zázemí u fotbalového hřiště.

Souhlasné stanovisko vydal MÚ Břeclav 1.12.2016. A 2.12.2016 jsem ho osobně převzal na úřadě v Břeclavi.

Souhlasné stanovisko se vztahuje na předloženou studii a 3D vizualizací, které jsou přílohou.

Navržené řešení zpracoval a upravil do stávající podoby ing. Zbyněk Rabušic - autorizovaný projektant, 3D vizualizace zpracoval ing. Jaroslav Hajda - projekční kancelář Stafalia s.r.o.

Vše se podařilo zpracovat ve velmi krátké době 30 dnů, abych 7.11.2016 mohl zažádat na MÚ Břeclav o závazné stanovisko.

Vzhledem ke zkušenostem a námitkám ze strany úředníků NPÚ, zadání projektantovi znělo:

celou stavbu zázemí rozhodně směřovat na pozemek ze strany od hlavní cesty od hřbitova a celou stavbu zapustiti do terénu tak, aby vše splývalo s okolní krajinou. Další podmínkou bylo, aby veškerá zemina zůstala na pozemku a tvořila přirozený val, který bude zakrývat pohledy na hrací plochu z pohledů od silnice.

Aby vše mělo rozumný charakter a komfort, podařilo se prosadit, že nadzemní část u hrací plochy může být až 3 metry nad hrací plochou hřiště. Společně s valem, který bude plynule stoupat od silnice k hrací ploše, vznikl přirozený pohledový stín od silnice na hrací plochu. Pozn. To, že bylo od silnice vidět fotbalové hřiště, se NPÚ také nelíbilo.

Touto skvělou kombinací valu, budovy do 3 metrů nad hrací plochou jsme vyřešili všechny záporné připomínky ze strany NPÚ. Pak už úředníkům z NPÚ nezbylo než s umístěním stavby v této části areálu - souhlasit.

Důvodů, proč jsem tvrdohlavě stál za umístěním zázemí, tam kde je navrženo, je několik:

1.    Je to přirozený vstup do areálu ze směru od města a hlavní komunikace.

2.    Nejvhodnější místo z hlediska připojení na inženýrské sítě.

3.    Dostatek místa a komfortní přístup pro zázemí, hodné Valtic.

4.    Zázemí zejména pro děti a mládež umístit co nejdále od ubytovny, aby bylo co nejméně kontaktu s ubytovanými.

5.    Dříve tam bylo původní zázemí z let poválečných.

6.    Plocha byla nevyužitá.

7.    Stávající kabiny lze využívat pro ubytování sociálně slabých občanů a v budoucnu je lze upravit na ubytování komerční s tím, že bude zajištěn pravidelný příjem na další rozvoj areálu a sportovní aktivity dětí a mládeže.

Tato druhá varianta nám navíc umožní vytvořit terasy na valu směrem ke hřišti, které využijeme jako prostor pro diváky jak na sezení (cca 200 míst), tak i na stání.

Další nespornou výhodou je využití hlíny jako přirozeného izolantu v zimních a letních měsících - nebude potřeba temperovat kabiny - zafunguje nám dobře známý systém využívaný ve vinných sklepech.

Pro rychlý zátop v kabinách před tréninkem a zápasem se uvažuje s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, které v řádu několika minut dokáže potřebnou kabinu vyhřát na komfortních 22°C. Z důvodů nemožnosti větrat přirozeně - okny, bude v prostorách bez oken nutno řešit odvětrání.

Tato varianta, proti předchozí, má určitou nevýhodu – vyšší cena spojená se zemními pracemi, použitím vodě odolného betonu, kvalitní izolace proti vodě v terénu, tepelné izolace uvnitř budovy. Což odhaduji na téměř 2-násobek původní ceny stavby, nyní cca. 15,121 mil. Kč. (v žádosti máme navrženo financování takto: MŠMT 12 mil. Kč, JMK 2,2 mil. Kč, Město Valtice 800 tis. Kč, FK Valtice 121 tis. Kč)

Do budoucna bude vhodné zvážit následující modernizaci.

Odpadní voda by se do budoucna, místo napojení na odpad u vlakového nádraží, mohla řešit instalací malé čistírny odpadních vod, která by byla umístěna s malým septikem vedle terasy u klubovny. Vyčištěná voda by se mohla následně využívat na závlahu hřiště společně s povrchovou vodou, která naprší na zastavěný prostor. Tuto vodu bude v budoucnu někde potřeba shromažďovat. Což by mohla zabezpečit velkoobjemová retenční nádrž na dešťovou vodu, která by mohla být zapuštěná do země v prostoru za brankou hlavního hřiště směrem k Lednici. Tady je uvažováno, že by mohla mít rozměry 25 m x 15 m o hloubce cca. 2 m (700 tis. litrů = 70 vagonů) – což by zabezpečilo vodu na podstatnou část sezóny. Mělo by to navíc dva plusové efekty.

1 - snížení nákladů na elektřinu při čerpání vody z hloubky 60 metrů (vzhledem k tomu, že Valtice jsou v dešťovém stínu – nejsušší místo v ČR, tohle řešení vidím vzhledem ke stávajícím dosluhujícím tankům na vodu jako strategické pro zabezpečení kvality hřiště).

2 – prostor nad zásobníkem vody využít pro hřiště s multifunkčním povrchem na malý fotbal, basketbal, nohejbal a další aktivity dětí a mládeže i v zimních měsících. Zde by měla rovněž zapracovat přirozená schopnost, kdy zásobník vody nikdy nezamrzne a bude zespodu udržovat stabilní nezámrznou teplotu. Bez odklízení sněhu by měla plocha hřiště s umělým povrchem být čistá.

Kolik to bude asi stát:

Lokální čistírna odpadních vod cca. 480 tis. Kč

Retenční nádrž 70 vagonů vody cca. 2,5 mil. Kč

Multifunkční hřiště s umělým povrchem cca. 1 mil. Kč

Výměna stávajících světel na tréninkovém hřišti za moderní LED světla s mnohem nižší spotřebou cca. 600 tis. Kč při ponechání stávajících stožárů

Doplnění závlahy na tréninkovém hřišti o dvě větve u zábradlí na délku hřiště cca. 95 tis. Kč

Chodníky a zpevněné plochy v areálu cca. 1,5 mil. Kč

K dnešnímu dni 3.12.2016 je následující stav a jaké budou další kroky:

Dne 30.11.2016 byl poslední termín pro podání žádostí o dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu 155310 podpora materiálně technické základny sportu bylo možné žádat o prostředky na výstavbu, rekonstrukce a modernizace areálů až do výše 20 mil. Kč s tím, že bylo potřeba doložit spolufinancování minimálně do výše 20% hodnoty projektu.

Posledních 10 dnů před uvedeným termínem bylo opravdu velmi náročných, vzhledem k časovému presu a zajištění potřebných dokumentů, nezbytně nutných k podání společně se žádostí o dotace.

Jen pro informaci to obnášelo - ve zkratce - tohle:

1.    20.11.2016 jsem se ve večerních hodinách dověděl o zajímavých finančních rezervách na MŠMT, které ve výši 438 mil. Kč zbyly z předchozích programů a pokud se je nepodaří vyčerpat, tak je bude muset MŠMT bez náhrady vrátit do státního rozpočtu a asi i rozpočtu EU.

2.    Zjistit, zda a jakým způsobem můžeme žádat a jak to celé pojmout. FK Valtice, z.s. by mělo být žadatelem o dotaci, aby mohlo být žádáno o dotaci až 80% z hodnoty projektu s tím, že se jedná o: rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu FK Valtice (pozn. pokud by žádalo město jak bylo původně uvažováno, tak může dostat max. 60% což by mělo dopad na výši spolufinancování města a kraje, a tudíž nereálnost realizace.)

3.    Zjistit, zda lze získat podporu k projektu a reálnosti provedení dle požadavků dotace. Stavební úřad, Národní památkový úřad – nebylo jasné, zda a kdy se vyjádří k žádosti o závazné stanovisko, Jihomoravský kraj ohledně podpory a spolufinancování a velmi důležitá podpora ze strany Města Valtice a členů rady.

4.    Zajistit, alespoň hrubé rozpočty na uvažované části projektu, rekonstrukce a modernizace.

5.    Upřesnit a upravit projektovou část tak, aby vše na sebe navazovalo.

Tohle vše s velkým úsilím a rizikem, že pokud jedna z mnoha uvedených věcí neklapne, tak jde veškeré úsilí vniveč a muselo by se čekat na další vhodný dotační program, což by byla minimálně rok ztráta.

I tak není zdaleka vyhráno!

Žádost byla 30.11.2016 podvečer odeslána doporučeně poštou s veškerou dokumentací na MŠMT.

Jeden z bodů, což je souhlasné stanovisko rady Jihomoravského kraje nebylo doloženo vhledem k tomu, že první jednání rady Jihomoravského kraje proběhlo poprvé po volbách 29.11.2016 s tím, že stanovisko doložíme do 31.12.2016 což dle důvěrných informací z míst nejvyšších na MŠMT by mělo být schůdné.

Rada města Valtice v čele se starostou ing. Pavlem Trojanem a tajemnicí města Mgr. Bc. Dagmar Uherkovou velmi operativně svolali mimořádnou schůzi rady města s jediným bodem k projednání. Udělení souhlasu s podáním žádosti a spolufinancováním Města Valtice na projektu: Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu FK Valtice, které zasedalo 30.11.2016 dopoledne a usnesení jsem převzal odpoledne před odesláním žádosti na MŠMT.

Aby vše plynule pokračovalo musí být splněny beze zbytku následující podmínky.

1.    Zastupitelstvo Města Valtice schválí usnesení o souhlasu s projektem, s podáním žádosti na MŠMT a také schválí spolufinancování projektu ve výši 5% do výše 800 tis. Kč, což bude muset být zaneseno i do rozpočtu Města Valtice na rok 2017. Zastupitelstvo má proběhnout 19.12.2016 a vzhledem k tomu, že rada města Valtice usnesení schválila, je pravděpodobné, že zastupitelstvo usnesení také odsouhlasí.

2.    Rada Jihomoravského kraje schválí usnesení o souhlasu s projektem, s podáním žádosti na MŠMT a také schválí spolufinancování projektu ve výši 15% do výše 2,2 mil. Kč což bude muset být zaneseno i do rozpočtu JMK na rok 2017. Zastupitelstvo má proběhnout 15.12.2016. Vzhledem k velmi krátkému času na projednání a povolebním období se zatím podařilo informovat dva radní JMK za ČSSD. Budeme aktivně hledat podporu u všech radních napříč politickým spektrem – nic jiného nám nezbude.

3.    V průběhu ledna 2017 bude probíhat zpracování podrobné projektové dokumentace a zpracování rozpočtů projektu.

4.    Únor 2017 bude podána žádost o závazné stanovisko na NPÚ již na finální projekt s úplnou projektovou dokumentací a zároveň poběží stavební řízení na povolení stavby.

5.    Zároveň poběží v únoru 2017 vyjadřovací stanoviska od správců sítí elektro, plynu, voda a kanalizace, hasičů, hygieny, telekomunikací.

6.    Únor 2017 zahájeno výběrové řízení, aby do poloviny března 2017 bylo jasné, kdo a za jakých podmínek bude projekt realizovat. Bude kladen důraz na kvalitní provedení stavby a reference ze staveb podobného charakteru.

7.    Duben 2017 zahájení výkopových prací, květen a červen 2017 hrubá stavba, červenec až prosinec 2017 interiéry a venkovní úpravy. Projekt dle podmínek dotace musí být dokončen a zkolaudován do 31.3.2018

Doufám, že se na Valtice konečně usměje štěstí a vše klapne, jak je potřeba. Za sebe můžu říci, že by si občané Valtic zasloužili plně realizovat navrženou modernizaci celého areálu. Dlužíme to především našim dětem. Dále pak to významně napomůže ke zlepšení soudržnosti občanů Valtic a doplní mozaiku v oblasti kultury a sportu ve Valticích.

Novým zázemím se nám podaří navázat na naše předchůdce, kteří se zasloužili o vybudování dvou kvalitních travnatých ploch.

Valtice 3.12.2016 16:00 hod.

Ing. Luboš Kukliš – toho času úřadující předseda FK Valtice, z.s.

 3D vizualizace v plném rozlišení

 Studie k nahlédnutí - rozkliknout

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valná hromada FK Valtice se koná 3.12.2016

13.11.2016

Výkonný výbor FK Valtice, z.s. zve své členy na valnou hromadu.

Kdy: sobota 3.12.2016 od 17:00 hod

Kde: Billiard bar Kopřiva

Body valné hromady:

1) Zahájení valné hromady a schválení programu valné hromady

2) Volba návrhové komise, volební komise a kontrolní komise

3) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a 2016

4) Zpráva kontrolní komise k hospodaření klubu

5) Schválení hospodářského výsledku za rok 2015

6) Hodnocení trenérů

7) Volba členů výkonného výboru a předsedy klubu

8) Schválení usnesení valné hromady

9) Závěr

Srdečně zve výkonný výbor FK Valtice, z.s.

FK Valtice - Sokol Kostice 3:1 (2:0)

07.09.2016

 


(26. Ševčík, 35., 62. Křivánek - 82. David)

To pravé vyvrcholení domácích zápasů na podzim, když k nám přijeli vedoucí Kostice si nenechala ujít skvělá návštěva 200 diváků, kteří vytvořili báječnou atmosféru.

Sestava oslabená o Dominika Holečka a Marka Horčičku vypadala následovně:

Martin Šelc - Filip Haneš, David Ševčík, Vlasik Šváb, Ivan Ryšavý - Ondra Kabrhel (85. Mira Foukal), Lubor Slunský, Jenda Slunský (K), Petr Balga, Tomáš Novák (67. Erik Gecs) - Tomáš Křivánek

Do utkání jsme nevstoupili tak aktivně, jako v minulých zápasech, ale přesto jsme si vytvořili první tutovku. V 7. minutě po krásné přihrávce od Lubora se ocitl sám před brankářem Křivouš, ale minul. Hosté odpověděli záhy v minutě 10, ale kanonýr Darmovzal namířil svou hlavičku jen do Martina. My jsme se následně snažili držet míč a hosté vyrážet do brejků. Naše obrana, ale fungovala dobře a my jsme byli za svou aktivitu po zásluze odměněni. V 25. minutě po faulu se k přímému kopu z 25 metrů postavil Ševča a střelou podél zdi překvapil gólmana hostů - 1:0. My jsme ovšem nepolevili a po důsledném napadání Novase se k balónu na rohu šestnáctky dostal Křivouš a zacílil přesně na první tyč - 2:0. Do konce poločasu si oba mančafty vytvořili po jedné gólovce, ale ani Tomáš Křivánek opět v sólu, ani Darmovzal sám před Martinem neuspěli.

Ve druhém poločase jsme se snažili pokračovat v aktivitě, ale postupně jsme balóny spíš nakopávali. Přesto jsme si vytvořili 2 obrovké šance. Po akcích na jeden dotek s Honzou se do šancí dostal nejříve Křivouš - 3:0 a následně i Kokr, ten bohužel minul. Zhruba od 70. minuty, začali hosté hrát na 4 hráče vpředu, zatlačili nás a po závaru v 82. minutě snížili na konečných 3:1.

Za aktivní hru a předvedenou bojovnost, jsme si vyhrát zasloužili, ale nutno podotknout, že i hosté prokázali své nesporné kvality.

Teď už nás čekají ještě poslední 2 utkání na soupeřových hřištích, konkrétně v sobotu 5.11. v 14:00 v Přibicích a v sobotu 12.11. také ve 14:00 ve Velkých Němčicích, kde budeme hájit 1. místo, tak nás přijeďte povzbudit.


 
Moravan Lednice B - FK Valtice 0:5 (0:2) 

(6. Novák, 24., 69. Křivánek, 71. Kabrhel, 90. Balga)

V neděli 9.10. sehrálo naše Áčko duel o čelo tabulky na půdě dosud neporaženého Béčka Lednice.

Do utkání postavil trenér Michal Škrabko tuto sestavu:

Martin Šelc - Marek Horčička (80. Dom Holeček), David Ševčík, Vlasťa Šváb, Ivan Ryšavý - Lubor Slunský - Ondra Kabrhel (75. Erik Gecs), Jenda Slunský (77. Haneš Filip), Petr Balga, Tomáš Novák - Tomáš Křivánek

Hned od počátku jsme začali být aktivní a odměna na sebe nenechala dlouho čekat. V 6. minutě, po rohu Peťi Balgy, se nadvakrát prosadil, přes slabého gólmana domácích, Tomáš Novák a vedli jsme 1:0. V aktivitě jsme nepřestali a po standartce Ševči v 24. minutě, neudržel domácí gólman míč a Tomáš Křivánek stál jako vždy na správném místě a hlavou zvýšil na 2:0. Ve zbytku poločasu jsme byli aktivnější a jen zásluhou otřesného sudího Uhera dohráli domácí v 11 lidech.

Do druhé půle jsme vstoupily s cílem pokračovat v aktivitě a to se nám vyplatilo. V 69. minutě zvýšil po krásné kombinační akci z pravé strany Křivouš na 3:0 a hned o dvě minuty později nabídkou domácích nepohrdl v samostatném úniku Kokr - 4:0. Domácí se za celé utkání nezmohli na kloudnou střelu na Martina a tak jim pomyslnou rukavici nasadil Bágo v 90. minutě.
Nutno podotknout, že domácí nepředvedli zhola nic, ale soupeř hraje vždy jen to, co jim dovolíte a my jim nedovolili nic!!!

21.8.2016 Sokol Březí - FK Valtice, 0:1

21.08.2016

 Zápas byl velmi vyrovnaný, ale kluci zabojovali a vytvořili si několik zajímavých šancí.

Začátek a konec zápasu byl spíše náš.

V 89 min. rozehrával z rohu Balga a našel si Ryšavého, který hlavou nekompromisně proměnil do pravého horního rohu branky Březí.

Rázem z kluků a fanoušků spadla obrovská nervozita, protože chybělo několik hráčů ze základu: Šváb, Ševčík, Kabrhel a Slůnský Jan

Děkujeme hráčům a trenérovi za skvělé 3 body.

FK Valtice - Velké Němčice 0:3 (0:2)

20.08.2016

15.9. 2013 Valtice - Starovičky 1:2, k tomuto datu se do hodovní soboty datovala poslední domácí porážka našeho Áčka. Od té doby doma 35 zápasů (22 výher, 13 remíz) neprohrálo.

Do utkání pod novým trenérem Michalem Škrabkem nastoupila tato sestava v rozestavení 4-2-3-1, kdy obránci hráli v lajně, která byla navíc oslabená o Honzu Slunského, který je na stáži v Řecku:

Šelc (návrat po více než 10 letech z Novosedel) - Holeček (74. Horčička), Ryšavý, Šváb (C), Večeřa (46. Foukal) - Slunský L., Balga - Gecs (65. Rudolecký), Kabrhel, Novák (odchovanec vracejí se z MSK - 80. Pavlica) - Ševčík

První šance na sebe nenechala dlouho čekat. Ve 2. minutě zahráli hosté malou domů, který nepřesný rozhodčí Vejvančický nepochopitelně posoudil jako neúmyslnou, po které se do velké šance dostal Ondra Kabrhel, ale míč netrefil.

Trest přišel záhy v 6. minutě. Hosté po pasu do pravé strany a nedůrazu Martina Večeři odcentrovali a kanonýr Šabata se sám před Martinem Šelcem nemýlil. Za další chvíli mohlo být hůř, ale hosté po další nepřesnosti v naší rozehrávce naštěstí nastřelili jen tyč. Od té doby do konce poločasu jsme byli lepší, drželi jsme míč a dostávali se i do šancí, ale ty jsme bohužel neproměňovali. A za to přišel trest v 45. minutě. Petr Balga vrátil do "špeku" míč Vlastikovi Švábovi, ten jej špatně zpracoval a z protiútoku přišel trest - 0:2.

Ve druhé půli už jsme nebyli tak aktivní, přesto jsme měli 2 tutovky, které ovšem Ondra Kabrhel neproměnil. Hostům stačila standartka v 70. minutě a bylo 0:3. Od té chvíle hosté utkání dominovali a nás již do ničeho nepustili a sami naopak měli několik šancí.

Napravit dojem se pokusí naši kluci tuto neděli od 16:30 v Březí.

TOP